Kategoriler
Editörün Seçimi Girişimcilik Hibe ve Destekler Manşet

Genç Çiftçilere 30.000 TL Karşılıksız Destek (Detaylar ve Başvuru Şartları)

Genç Çiftçileri özendirmek ve projelerini hayata geçirebilmelerini sağlamak için 30.000 TL Karşılıksız Hibe ve 100.000 TL’ye kadar %0 Faiz oranı ile Kredi verilecek.

Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren Kanun Kapsamında 1 Ocak 2016 ile 31 Aralık 2018 tarihleri arasında başvuru yapan Genç Çiftçilere Karşılıksız Hibe Desteği sunulacak.

Kanun kapsamında Hibe alabilmek için kırsalda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimine yönelik projeler üretmesi gerekiyor.

 

Çiftçiye Destek
Çiftçiye Destek

 

30.000 TL Genç Çiftçi Hibesi Detayları ve Başvuru Şartları

Proje Bütçesi hazırlanırken KDV hariç tutularak hazırlık yapılacak ve proje bu şekilde sunulacak.

81 İlde, 20.000’den Az Nüfuslu Alanlarda Geçerli Olacak

Hibe kapsamında getirilen şartlardan birisi de bölgesel olarak 20.000 den az nüfusu olan bir yerleşim yerinde oturuyor olmak.

Örneği bulunduğunuz ve yaşadığınız ilçe 25.000 nüfusa sahip ise bu hibeden yararlanamıyorsunuz. Ancak bir köyde yaşıyorsanız ve nüfus haliyle 20.000 den az ise hibeden yararlanabiliyorsunuz.

Hibe kapsamında bir İl Sınırı ise yok.

Yapılacak ödemeler için gerekli kaynak, merkezi yönetim bütçe kanunu ile tahsis edilen ödenekten karşılanacak ve Ziraat Bankası aracılığıyla ödenecek. Proje başvuruları, ilgili yıl Bakanlık bütçesinde yer alan ödenek çerçevesinde değerlendirilecek.

Belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde projesi kabul edilen genç çiftçilere ön ödeme yapılabilecek.

Genç çiftçiler bu program kapsamında verilen hibeden sadece bir kez yararlanabilecek.

Aynı proje konusunda, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının diğer hibe programlarından yararlananlar bu programdan faydalanamayacak.

Haksız ödendiği tespit edilen destekleme ödemeleriyle ilgili alacaklar ilgili hükümlerine göre tahsil edilecek. İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, desteklemelerden haksız yere yararlandığı tespit edilenler, beş yıl süreyle destek alamayacak.

Kararla; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve genç kırsal nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesi amaçlanıyor. Söz konusu destek, 2016 Yılı Eylem Planı’nın 3 ay içerisinde gerçekleştirilecek vaatleri arasında yer alıyordu.

 

Başvuru Dilekçesi: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/04/20160405-2-1.pdf

 

Genç Çiftçilere 30.000 TL Karşılıksız Destek Kredisi
Genç Çiftçilere 30.000 TL Karşılıksız Destek Kredisi

 

30.000 TL Genç Çiftçi Hibesi Resmi Gazete Duyurusu

 

KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ KAPSAMINDA GENÇ ÇİFTÇİ PROJELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2016/16)

 

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımda sürdürülebilirliğin sağlanması, genç çiftçilerin girişimciliğinin desteklenmesi, gelir düzeyinin yükseltilmesi, alternatif gelir kaynaklarının oluşturulması ve kırsalda genç nüfusun istihdamına katkı sağlayacak kırsal alandaki tarımsal üretime yönelik projelerin desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

 

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda yaşayan genç çiftçilerin mahallinde uygulayacağı bitkisel, hayvansal, yöresel tarım ürünleri, tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik projelere otuz bin TL’ye kadar hibe ödenmesine ilişkin usul ve esasları kapsar.

 

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 639 sayılı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ve 16/2/2016 tarihli ve 2016/8540 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

 

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

 1. a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,
 2. b) Banka: T.C. Ziraat Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünü,
 3. c) Değerlendirme kriter tablosu: Uygulama esasları ile birlikte hazırlanacak olan, başvuru sahiplerinin ve hibeye esas projelerin özellik ve içeriğine göre puanlarını belirleyen tabloyu,

ç) Genç çiftçi: Kırsal alanda ikamet eden 18-40 yaş aralığında tarımsal faaliyet gösteren veya göstermek isteyen gerçek kişileri,

 1. d) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu: Valilik Makamının oluru ile vali yardımcısının başkanlığında, bakanlık il müdürü, il müdür yardımcısı ile defterdarlık, il milli eğitim müdürlüğü, il çalışma ve iş kurumu müdürlüğü, ziraat odası başkanlığı ve ticaret borsası temsilcilerinden oluşan sekiz kişilik komisyonu,
 2. e) Genç çiftçi proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde, kırsal kalkınma ve örgütlenme şube müdürü ve ilçe müdürlüklerinde, ilçe müdürü başkanlığında, mühendis, veteriner hekim, sosyolog, tekniker ve teknisyen gibi teknik ve sağlık hizmetleri sınıfındaki personelden oluşan en az üç kişilik birimi,
 3. f) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,
 4. g) Hibe sözleşmesi: Proje sahibi ile il müdürü veya ilçe müdürü arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

ğ) İl/ilçe müdürlüğü: Bakanlık il/ilçe müdürlüklerini,

 1. h) Kırsal alan: Nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimleri ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini,

ı) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran kişilerin il/ilçe müdürlüğüne verdikleri idari, mali, hukuki ve teknik taahhütlerini içeren belgeyi,

 1. i) TİGEM: Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünü, ifade eder.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Programı Uygulama

Birimleri Görev ve Sorumlulukları

Genel müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük bu Tebliğ kapsamında, Bakanlık adına, 31/12/2014 tarihli ve 2014/45 sayılı Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile onaylanarak yürürlüğe giren Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisinin (2014-2020) temel amaç ve ilkeleri ile politika öncelikleri ve tedbirleri çerçevesinde;

 1. a) Programın tanıtımını ve genç çiftçilerin bilgilendirilmesini sağlar.
 2. b) Programın idari ve mali yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.
 3. c) Program ile ilgili olarak, yıllık hibe programı ve bütçe teklifinin hazırlanmasını, bu tekliflerinin ilgili Bakanlık birimlerine iletilmesini ve bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaların yapılmasını sağlar.

ç) Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanmasını ve düzenlenmesini sağlar.

(2) Program kapsamında illerde desteklenecek genç çiftçi sayısı ve hibe miktarı; Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu, kırsal alandaki yerleşim birimleri sayısı, genç çiftçi nüfusu, kırsal alan nüfusu ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve programın yıllık bütçesi dikkate alınarak belirlenir.

 

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

 1. a) İl müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.
 2. b) Proje uygulamalarının amacına ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini, izlenmesini, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü, onaylanmasını ve birer suretinin muhafazasını sağlar.
 3. c) İş ve işlemlerin idari, mali ve hukuki yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını ve koordinasyonunu yapar.

 

İlçe müdürlüğü

MADDE 7 – (1) İlçe müdürlüğü, Bakanlık adına, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

 1. a) İlçe müdürlüğü bünyesinde genç çiftçi proje yürütme birimini oluşturur.
 2. b) Genç çiftçilerce gerçekleştirilecek projelerin amaçlarına uygun olarak iş ve işlemlerin idari, mali ve hukuki yönden uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların sekretaryasını, koordinasyonunu ve istenilen belgelerin il müdürlüğüne gönderilmesini sağlar.
 3. c) Uygulamaların hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesini izler, düzenlenecek tüm belgelerin kontrolünü ve onaylanmasını yaparak birer suretini muhafaza eder.

 

Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu

MADDE 8 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu; bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında iş ve işlemleri yapar.

(2) Komisyon son başvuru tarihinden en geç beş gün önce kurulur.

 

Genç çiftçi proje yürütme birimi

MADDE 9 – (1) Genç çiftçi proje yürütme birimi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde kurulur.

(2) Genç çiftçi proje yürütme birimi;

 1. a) Bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında proje uygulamalarını ve konu ile ilgili iş ve işlemleri yapar.
 2. b) Başvuruları alır, istenilen belgelerin ön kontrolünü yapar, ilgili formları hazırlayarak genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim eder.
 3. c) İl ve ilçe düzeyinde projelerin uygulanmasını ve tamamlanan projelerin hibe ödemesinden sonra iki yıl süreyle izlenmesi ile ilgili olarak yapılacak iş ve işlemleri Bakanlık adına yürütür.

(3) Proje yürütme biriminin proje hazırlama yükümlülüğü yoktur.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Programın Proje Konuları, Başvuru Yeri, Genç Çiftçilerde

Aranan Şartlar ve İstenecek Belgeler

Programın proje konuları

MADDE 10 – (1) Genç çiftçi projeleri bu Tebliğ, uygulama rehberi ve ilgili mevzuat kapsamında;

 1. a) Hayvansal üretime yönelik;

1) Büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık projelerini,

2) Arı ve arı ürünleri yetiştiriciliği projelerini,

3) Kanatlı ve ipekböceği yetiştiriciliği projelerini,

 1. b) Bitkisel üretime yönelik;

1) Kapama meyve bahçesi tesisi projelerini,

2) Fide, fidan, iç ve dış mekân süs bitkisi yetiştiriciliği projelerini,

3) Kontrollü örtü altı yetiştiriciliği projelerini,

4) Kültür mantarı üretimi projelerini,

 1. c) Yöresel ürünleri ile tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesine yönelik;

1) Tıbbi ve aromatik bitki üretimi, işlenmesi, depolanması ve paketlenmesi konulu projeleri,

2) Coğrafi işaretli, yerli gen kaynaklarını kullanarak, organik veya iyi tarım uygulamalı bitkisel ve hayvansal üretim konulu projeleri,

3) Coğrafi işareti olan gıdaların üretimi konulu projeleri,

kapsar.

 

Başvuru yeri

MADDE 11 – (1) Başvuruların, genç çiftçilerin kırsal alanda ikamet ettiği veya ikamet etmeyi taahhüt ettiği yerleşim biriminin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüklerine bizzat yapılması şarttır.

Başvuru yapacak genç çiftçilerde aranan şartlar

MADDE 12 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuru yapacak genç çiftçilerde aşağıdaki şartlar aranır:

 1. a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. b) Bu Tebliğin yayımlandığı tarih itibarıyla 18 yaşından gün almış, 41 yaşından gün almamış olmak.
 3. c) Okur-yazar olmak.
 4. ç) Başvuru tarihi itibarıyla ücretli çalışıyor olmamak.
 5. d) Başvuru tarihi itibarıyla örgün eğitime devam ediyor olmamak.
 6. e) Başvuru tarihi itibarıyla KDV, gerçek ve basit usulde vergi mükellefi olmamak.
 7. f) Aynı proje konusunda Bakanlığın diğer hibe programlarından yararlanmış olmamak.

 

İstenecek belgeler

MADDE 13 – (1) Başvuru aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Nüfus cüzdanı fotokopisi.
 2. b) Ücretli çalışmadığına dair SGK’dan alınan belge.
 3. c) Ek-1’de yer alan başvuru dilekçesi.
 4. ç) Ek-2’de yer alan proje tanıtım formu.
 5. d) Ek-3’te yer alan imzalı taahhütname.
 6. e) Varsa yatırım yerinin genç çiftçiye ait olduğuna dair mülkiyet belgesi.
 7. f) Varsa proje konusu kapsamında eğitim belgesi.
 8. g) Proje konusu içeriğinde varsa coğrafi işaret tescil belgesi.
 9. ğ) Varsa engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olduğuna dair belge.
 10. h) Diploma sureti veya okur-yazarlık belgesi.

(2) Hibe sözleşmesi aşamasında aşağıdaki belgeler istenir:

 1. a) Yatırımı yapacağı yerde ikamet ettiğine dair belge.
 2. b) Yatırım yerine ait mülkiyet belgesi ya da kira sözleşmesi.

(3) Başvuru yapan genç çiftçilerden istenecek diğer belgeler ve tanzim edilmesi gereken formlar bu Tebliğ ve ilgili mevzuat kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanacak uygulama rehberinde belirtilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Programın Uygulama Alanı, Hibe Desteği Miktarı

Uygulama alanı

MADDE 14 – (1) Bu program; nüfusu yirmi binden az olan yerleşim birimlerini ve 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı Kanun öncesi tüzel kişiliği olan ve yirmi bin nüfusun altındaki yerleşim birimlerini kapsar.

Hibe desteği miktarı

MADDE 15 – (1) Bu Tebliğ kapsamında kabul edilen başvurularda, hibe sözleşmesi imzalanarak belirlenen şartları yerine getiren genç çiftçiye en fazla otuz bin TL’ye kadar hibe yoluyla destek verilir.

(2) Proje KDV hariç hazırlanır ve hibe ödemesi buna göre yapılır.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvuruların Alınması, Değerlendirilmesi, Sözleşme ve Uygulama Zamanı

Başvuruların alınması

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğ kapsamındaki başvurulara ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Başvurular, bu Tebliğin yayımlandığı tarihten beş iş günü geçtikten sonra başlar.
 2. b) Başvuru süresi otuz gündür.
 3. c) Başvurular, il ve ilçe müdürlüklerinde kurulan genç çiftçi proje yürütme birimi tarafından tutanak karşılığı kabul edilir.

ç) Genç çiftçi proje yürütme birimleri tarafından düzenlenen başvuru dosyasına ait kontrol formu ve değerlendirme kriter tablosu, beş iş günü içerisinde genç çiftçi proje değerlendirme komisyonuna tutanak ile teslim edilir.

 

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 17 – (1) Program kapsamındaki başvuruların değerlendirilmesi genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından aşağıda belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır:

 1. a) Komisyon tarafından teslim alınan projeler on iş günü içerisinde değerlendirilip onaylanır.
 2. b) Komisyon tarafından hazırlanan nihai listeler belirlenen yerlerde ve şekilde ilan edilir.
 3. c) Proje değerlendirme komisyonunun bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

 

Hibe sözleşme ve uygulama zamanı

MADDE 18 – (1) Genç çiftçi proje değerlendirme komisyonu tarafından belirlenen ve nihai hale getirilen listelerde yer alan genç çiftçiler ile yapılacak hibe sözleşmesi aşağıdaki esaslar çerçevesinde gerçekleştirilir:

 1. a) Hibe sözleşmesi imzalamaya hak kazanan genç çiftçiler ile beş iş günü içerisinde sözleşme imzalanır.
 2. b) İmzalanan hibe sözleşmesi gereği genç çiftçiler, sözleşme tarihinden itibaren en çok yüz yirmi gün içerisinde proje içeriğine esas alımları gerçekleştirirler ve hibe ödeme talebine ilişkin başvurularını yaparlar. Yüz yirmi günlük sürenin son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar müracaat edilebilir.

 

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Ödeme Talebi, Ödemeler, Geri Ödeme ve Yaptırımlar

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 19 – (1) Hibe desteği ödemelerine ilişkin esaslar şunlardır:

 1. a) Genç çiftçi, hibe ödeme taleplerini, yatırıma ait fiili gerçekleşmelerden sonra veya hibe sözleşmesi bitim tarihinden itibaren, beş iş günü içerisinde yatırım yerinin bağlı olduğu il/ilçe müdürlüğüne yapar.
 2. b) Genç çiftçi proje yürütme birimi, ödeme talebi ile ilgili belgeleri başvuru sahiplerinden alır, ödemeye ilişkin gerçekleşmeleri beş iş günü içerisinde yerinde tespit eder, belgelendirir ve tutanağa bağlar.
 3. c) İlçe genç çiftçi proje yürütme birimi, hibeye esas ödeme icmallerini beş iş günü içerisinde il müdürlüğüne gönderir.

ç) İl müdürlüğü, hibe ödemesine esas aylık ödeme icmallerini her ayın yirmi beşine kadar Genel Müdürlüğe gönderir.

 1. d) Genel Müdürlük, icmalleri banka ödeme formatına dönüştürüp hibe ödenmesini sağlar.

(2) İl müdürlükleri, aylık ödeme icmallerinin kontrol onayı ve ödeme işleminden sonra hibe proje sahiplerinin banka ve ödeme bilgilerinde hata tespit etmeleri halinde bu Tebliğ kapsamında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberine göre iş ve işlemleri yürütür.

 

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 20 – (1) Hibe ödemesi, proje sahibi genç çiftçinin T.C. kimlik numarasıyla uyumlu olarak T.C. Ziraat Bankası tarafından yapılır.

(2) Hibe ödemeleri, Türk Lirası olarak yapılır.

(3) İmzalanan hibe sözleşmesi sonrasında bu Tebliğ kapsamında yapılacak büyükbaş ve küçükbaş canlı hayvan alımlarında Bakanlıkça hazırlanan uygulama rehberi çerçevesinde ve belirlenecek miktarda genç çiftçinin muvafakati ile TİGEM’e ön ödeme yapılabilir.

 

Geri ödeme ve yaptırımlar

MADDE 21 – (1) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak ödeme tarihinden itibaren hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınır.

(2) Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan, belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulurlar.

(3) İdari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç olmak üzere bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden haksız yere yararlandığı tespit edilen genç çiftçiler, beş yıl süreyle Tarım Kanununun 23 üncü maddesi gereğince hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

 

Programdan sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 22 – (1) Genç çiftçi, hibe sözleşmesi kapsamında hibeye esas proje içeriğindeki alımları ve amacını, ödemenin yapılmasından sonra iki yıl süre ile değiştiremez. Bu amaçla, il/ilçe müdürlükleri yılda en az bir kere olmak üzere proje faaliyetlerini yerinde kontrol eder ve tutanağa bağlar.

 

YEDİNCİ BÖLÜM

Proje Gider Esasları ve Kalemleri

Proje gider esasları

MADDE 23 – (1) Bu Tebliğ kapsamında hibe desteği verilecek proje giderlerinin;

 1. a) Genç çiftçi ile karşılıklı imzalanan hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilmesi,
 2. b) Hibe sözleşmesi ekinde sunulan hibe desteğinin, verilecek proje giderleri kapsamında yer alması,
 3. c) İlgili mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi veya belgelere dayandırılması,

gerekir.

 

Gider kalemleri

MADDE 24 – (1) Hibe sözleşmesinden sonra ve süresi içerisinde gerçekleştirilen traktör ve bahçe traktörü haricindeki, makine, ekipman, donanım, malzeme, fide, fidan, tohum, misel, torf, yumurta, arılı kovan ve canlı hayvan alımı giderleri, bu Tebliğde belirtilen esaslar çerçevesinde hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Genç çiftçiler, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği proje konuları kapsamındaki canlı hayvan alımlarını TİGEM’den hayvan alım sözleşmesi kapsamında gerçekleştirirler.

(3) Gider kalemleri ile ilgili diğer hususlar bu Tebliğ kapsamında Bakanlık tarafından hazırlanan uygulama rehberinde belirtilir.

 

Proje kaynaklarından karşılanmayacak giderler

MADDE 25 – (1) Program kapsamında; hibe sözleşmesi onaylanmayan projelerle ilgili yapılan hiçbir harcama karşılanmaz, bu giderlerden dolayı Bakanlık herhangi bir sorumluluk ve yükümlülük üstlenmez.

(2) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olarak gerçekleştirilmeyen ve belgelendirilemeyen satın alma giderlerine hibe desteği ödenmez.

 

SEKİZİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 26 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler gerekli görüldüğü takdirde Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler kendilerine sunulur.

 

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 27 – (1) Bu Tebliğin genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından uygulama rehberi hazırlanır ve yayımlanır. Bu yayınlar uygulamaya esas teşkil eder.

(2) Bu Tebliğin uygulanmasında karşılaşılacak sorunların çözümü hakkında Bakanlık yetkilidir.

Yürürlük

MADDE 28 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 29 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

Resmi Gazete Duyuru Linkleri

 

Kategoriler
Ek İş - Evden İş İş Fikirleri Manşet

Evde Tespih Dizme İşi Veren Firmalar ve Tespih Dizerek Kazanç Sağlamak

Evde boş zamanlarınızda Tespih Dizerek evden hiç çıkmadan kazanç sağlamanız oldukça mümkün.

Sadece Ev Hanımlarına da akşamları ya da izinli oldukları günlerde ek bir gelir elde etmek isteyen Erkeklerinde yapabileceği Tespih Dizme İşi oldukça basit ve hızlı öğrenilen bir iştir.

Bu sebeple de belli bir süre Tespih Dizme İşi yaptıktan sonra elleriniz ve parmaklarınız bu işe daha yatkın bir hal almakta ve zamanla hem el beceriniz hem de hızınız artmaktadır.

 

Evde Tespih Nasıl Dizilir?

Bu sorunuzun yanıtını Takı Tasarım Atölyesi tarafından hazırlanan bir video ile vermek daha doğru olur gibi geldi.

Bu sayede Tespih Dizme İşini hem görerek hem de duyarak öğrenme imkânına kavuşmuş olacaksınız.

 

 

Tespih Dizme İşinin Kazancı

Bu aslında size işi veren kişi ile doğrudan alakalı bir durumdur. Çünkü bulunduğunuz bölgeye, bölgenin ihtiyaçlarına, bölgedeki üretici sayısına ve bölgede hizmet veren tespih dizicilerinin durumuna göre ücret olayı değişkenlik gösterir.

İşini iyi yapan, hızlı bir şekilde teslimat sağlayan, minimum seviyede kayıp yaşatan işçiler genelde daha yüksek ücretler alabilmektedirler.

 

Tespih Dizme İşi
Tespih Dizme İşi

 

Evde Tespih Dizme İşi Veren Kurumlar

Şehirlere göre değişen bir istihdam seçeneği olmasından dolayı Evde Tespih Dizme işi her şehirde bir getirisi olan iş değildir.

Bu sebeple de Tespih Dizme İşi ile alakalı gelen tüm fırsatları buradan sizlere ulaştırmaya çalışıyor olacağız.

Konuyla alakalı olarak YORUM Kısmı üzerinden sorularınızı sorabilir, ek iş ilanlarınızı bizlere ulaştırabilir ya da aradığınız iş ile alakalı olarak bilgiler verebilirsiniz.

Kategoriler
Diğer Fikirler Manşet

Çocuk Odası Dekorasyonları İçin Fikir Önerileri

Bir iş olarak da bakabilirsiniz, çocuklarınız için bir dekorasyon seçeneği olarak da bakabilirsiniz.

Bu sebeple sitemizde sizler için Çocuk Odası Dekorasyonlarını küçük bir Foto Galeri halinde sizlere sunacağız.

Beğendiğiniz tasarımları Pazarlama Amaçlı olarak üreterek satışa dönüştürebilir veya evde kullanım için buna benzer tasarımlar aramak için bir fikir vermesi adına not alabilirsiniz.

 

Çocuk Odası Dekoratif Öneriler

Kategoriler
Bayilik Veren Firmalar Bayilikler

Mert Bebek Ürünleri Bayilik İle Büyüyecek

Anne, Çocuk ve Bebek ürünleri ile pazarda önemli bir yere sahip olan Mert Bebek Ürünleri artık Satış Ortaklığı Sistemi ile de satış yapacak.

Pazarda hem kendi markası hem de bilinen büyük markaların ürünlerini satan firma ilk etapta İnternet Sitesi Satışına ağırlık verecek ve E-Ticaret Sitelerine destek sunacak.

İlerleyen dönemde ise direkt olarak Satış Ortaklığı Sistemi ile daha geniş kitlelerin ulaşacağı bir yapıya içerisine girmeyi planlayan Mert Bebek ile irtibata geçmek için aşağıdaki iletişim adreslerini kullanabilirsiniz.

 

Mert Bebek Ürünleri Bayilik Yatırım Maliyeti

Firma şu naşamada sadece E-Ticaret Sitelerine ürün desteği sunmaktadır.

Bayilik için başka bir şart yoktur.

Satışı yapılan ürünlere ve E-Ticaret Sitesi üzerinden gelen satış rakamlarına göre Kar Oranları değişim göstermektedir.

 

Mert Bebek Ürünleri Satış Ortaklığı
Mert Bebek Ürünleri Satış Ortaklığı

 

Aktif Bayi ve Franchise Şube Sayısı: 2

Franchise Bayi Yetkilisi: ELÇİN MERT

Telefon numaraları: 0542 5650935

info@mertbebek.com

www.mertbebek.com

Adres Bilgileri: 75. yıl mah. 5336 sk no:4/11 Manisa

 

Bebek Ürünleri Satışı yapmayı, Sitelerinde Bebek, Anne ve Çocuk ürünlerine yer vermeyi düşünen E-Ticaret Siteleri direkt olarak Mert Bebek Ürünleri Bayilik Sistemine dahil olabilirler.

Kategoriler
Girişimcilik Hibe ve Destekler

Genç Girişimcilere Vergi Muafiyeti Yasalaştı

Girişimciliği özendirmek ve Şirketleşmeyi ön plana çıkarmak için çıkarılan yeni yasaya göre Gençlere Vergi Muafiyeti sağlandı.

Yasaya göre Ticari, Zirai veya Mesleki Faaliyetleri sebebiyle İlk defa Gelir Vergisi Mükellefi olan ve 29 Yaşını Doldurmamış tam mükellef kişiler 3 Vergilendirme Dönemi Boyunca vergi muafiyetinden yararlanacaklar.

Tabi ki burada bir sınır da mevcut.

Buna göre muafiyet için belirlenen üst limit 75.000 TL olarak belirlenmiş durumda.

Eğer Gelir Vergisine esas olan tutar 75.000 TL’lik üst rakamı geçerse geçen miktarlar Gelir Vergisine tabi olacak.

 

Genç Girişimcilere Vergi Muafiyeti
Genç Girişimcilere Vergi Muafiyeti

 

Basit Usuldeki Mükelleflerde 8.000 TL Limiti Getirildi

Ticari kazancı Basit Usule tabi olan işletmelerde de Ticari Kazançların 8.000 TL’ye kadar olan kısımları Gelir Vergisinden Muaf olacak.

Bu rakam için 3 Dönem kuralı olmayacak. Ancak bu limit her sene Ekonomik Koşullara göre yeniden belirlenebilecek.

 

Şirketleşme Artacak mı?

Genç Girişimcilere sağlanan bu kolaylıklardan sonra özellikle Şirketleşme alanında bir artışın ortaya çıkması bekleniyor.

Genç Girişimcilerin hem 50.000 TL’ye Kadar Karşılıksız Destek alması hem de 3 Vergi Yılı boyunca Gelir Vergisinden Muaf olmaları şirketleşme noktasında büyük bir avantajın ortaya çıkması anlamına geliyor.

Kategoriler
Yatırımlar

SadeceOn.com Sitesi Sina AFRA’dan 500 Bin TL Yatırım Aldı

10 TL’den başlayan fiyatlarla Hizmet Satışı gerçekleştiren ve son dönemde bilinirliği artmaya başlayan SadeceOn.com adresine Sina AFRA ‘dan 500 bin TL değerinde yatırım geldi.

5 Dolara iş yaptırma mantığı ile kurulan Fiver adresinin ülkemizdeki benzer yapılarından birisi olan Sadeceon.com adresi 10 TL’den başlayarak artan fiyatlarda Hizmet Satışı gerçekleştiren bir yapı ilke karşımıza çıktı.

Bilinirliği giderek artan ve Hizmet Üreticileri ile Tüketicilerini bir araya getirmeyi başaran sitenin aldığı yatırım sonrasında daha hızlı bir büyüme içerine girmesi bekleniyor.

 

Sadeceon.com Sitesi Hakkında…

Evren Dinç ve Kazım Akalın (Gamesultan ile PaytoGo Kurucusu) tarafından kurulan SadeceOn.com 2014 yılının Mart ayında kapılarını Beta Sürüm ile kullanıcılarına açtı.

Grafik & Tasarım, Video & Animasyon’un aralarında bulunduğu 11 ana kategoride hizmetleri listelemeye başlayan SadeceOn.com adresi geçen süre içerisinde yaklaşık 50 Bin kullanıcıya ulaşmış durumda.

500 Üreticinin sattığı hizmet sayısı ise çoktan 2.000 adedi geçmiş durumda.

 

Sina AFRA'dan SadeceOn Sitesine 500 Bin Dolar Yatırım
Sina AFRA’dan SadeceOn Sitesine 500 Bin Dolar Yatırım

 

BiOnluk’ta Geçen Sene Yatırım Almıştı

SadeceOn.com adresi ülkemizde BiOnluk.com adresi ile karşılıklı bir rekabet içerisinde.

Yapı olarak birbirlerinin aynı sistemde ilerleyen ve hatta genel olarak aynı Satıcılara sahip olan iki sitede yoğun bir talep almaya başlamış durumda.

BiOnluk.com adresi de 2015 Temmuz ayında BIC Angel Investments‘tan 500 bin TL tutarında yatırım almıştı.

Kategoriler
Girişimcilik Girişimcilik Eğitimleri - Kursları

Sakarya Üniversitesi Girişim Atölyesinden ” Girişimcilik Kampı “

Sakarya Üniversitesi bünyesi altında faaliyet gösteren ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi Girişim Atölyesi’nin her yıl düzenlediği ” Girişimcilik Kampı ” başvuruları başladı.

Girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve Sakarya Üniversitesi’nde girişimciliği yaygınlaştırmak adına bu yıl 2.si düzenlenen Girişimcilik Kampı başvuruları Sakarya Girişim Atölyesi sitesi üzerinden alınmaya başlandı.

ADAPTTO-Teknoloji Transfer Ofisi bünyesinde bulunan Girişim Atölyesi tarafından Sakarya Üniversitesi öğrencilerinin inovatif ve Ar-Ge tabanlı iş fikirlerini desteklemek amacıyla, SAÜ Kırkpınar Uygulama Oteli’nde 1-4 Ekim tarihleri arasında Girişimcilik Kampı düzenlenecek.

İnovatif tabanlı iş fikri olan girişimci öğrenciler seçilerek, fikirlerinin ticarileştirme boyutu kazanmaları ve fikirlerin satışa hazır hale getirileceği kampta, alanında uzman ve deneyimli eğitmenler tarafından fikir üretimi, proje döngüsü, takım çalışması, iş planı ve bireysel motivasyon eğitimleri verilecek.

Sadece Sakarya Üniversitesi lisans öğrencileri başvuru yapabileceği Girişimcilik Kampına, 30 girişimci öğrenci katılabilecek. Başvuralar 29 Eylül 2015 tarihinde saat 17.00’a kadar alınmaya devam edecek.

Kampa katılmaya hak kazanan öğrenciler, 30 Eylül’de ise www.girisimatolyesi.net sitesi üzerinden yayınlanacak.

 

Sakarya Üniversitesi ADAPTTO - Teknoloji Transfer Ofisi
Sakarya Üniversitesi ADAPTTO – Teknoloji Transfer Ofisi
Kategoriler
Girişimcilik İlk Adım Manşet

Maaşlı İşinizden Vazgeçip Girişimci Olmak

Her geçen yıl özellikle gençlerin Girişimci Olmak adına adımlar atmaya başladığını görüyoruz. Genç kuşağın cebinde yeterli para olmadan da Girişimcilik Pastasında pay almak istediği ortada.

Bu durum bir anlamda ülke ekonomisi ve gelişimi için istenilen bir durum olsa da bir yandan da istedikleri başarıyı sağlayamayan genç girişimcilerin zorlanması ve ekonomik sorunlarla yüzleşmesi anlamına geliyor.

Yeni nesil girişimlerin özellikle Google, Facebook, WahatsApp gibi İnternet Tabanlı kazanç kaynaklarından etkilendiği ve genellikle bu alanda çoğalmaya başladığı da görünüyor.

Tabi ki bu çalışmaların ve girişimcilik öykülerinin sonunda çok çalışan, çok emek harcayan ve doğru sorunu tespit edenler kısa sürede büyük başarılara imza atabiliyorlar.

 

Online Eğitim Artık Kapınızda

Hangi konuda olursa olsun aklınıza takılan tüm soruların cevapları aslında Online Eğitim Kanalları ile direkt bir adım uzağınızda.

Bu sebeple de herhangi bir sorun karşısında çözüme ulaşmak, sorunlar karşısında ayakta kalabilmek eskisinden çok daha kolay.

Bir girişimci eğer projesi için Yeterli Motivasyona sahip ise, Kendine Güveni Varsa ve yeterince kaynağa sahip ise o zaman başarısız olması için pek de bir nedeni kalmıyor.

Tabi ki burada projenin ne kadar gerçekçi olduğu da ayrı bir cevaplanması gereken soru.

 

Maaşlı İş ile Girişimcilik Sıkıntılı Bir Süreçtir

Bir girişimci olmak için zamanınızın çoğunu bu işe adamanız gerekebilir.

Saatlerce kod yazıp sonrasında gidip bunu pazarlamak, teknik sorunlarla uğraşmak, vergi ile ilgilenmek gerekebilir.

Bazen ofisteki kartuşu almak için dışarı çıkıp, sonrasında yüzlerce satırlık kod yazmanız ya da önlükleri giyip mekanik altına yatmanız da gerekebilir.

Bu sebeple Maaşlı İş ile Girişimcilik bir arada çoğunlukla yürüyemez.

 

Maaşlı İşinizden Vazgeçmek

Aylık olarak cebinize düzenli bir para gidiyor. Sorumluluklarının kendinize göre çok ama aslında düşündüğünüzde bir patrona göre çok az. Düzenli bir çalışma saatiniz var.

Bunlar sizin Maaşlı İşte elinizde olan kazançlar.

Girişimcilikte ise net bir saatiniz olmayacak, net ve düzenli bir geliriniz olmayacak ve üzerinizdeki yük devamlı artacaktır.

Günü geldiğinde 24 saat çalışmaya da zaman ayırmanız gerekecek, günü geldiğinde ödemelerinizi 1 ay sonra almak zorunda da kalabileceksiniz.

Bu sebeple de Girişimcilik için adım atarken bunları dikkate almanız gerekecektir.

Maaşlı İşinizden Vazgeçip Girişimci Olmak
Maaşlı İşinizden Vazgeçip Girişimci Olmak

Pazarınızı Yaratın, Yolunuzu Çizin, Maddi İmkânları Hazırlayın

İlk olarak eğitimlerden yararlanın. Yapacağınız iş üzerine olan eğitimlerin yanında Girişimcilik, Proje, Destekler gibi alanlarda da bilgilerinizi arttırın.

Bu sayede yola çıkınca beklenmedik kaya kütleleri ile karşılaşıp yoldan çıkmamış olursunuz.

Kendinize bir süreç belirleyin. Ortaya koyacağınız ürünü bu sürece göre yola çıkarın. Mükemmeli beklemeyin. Ürünün pazarlayın sonrasında yavaş yavaş üstüne koyun.

Sorunlar ancak ürün veya hizmet tüketici ile tam anlamıyla buluşunca ortaya çıkar. Kullanım alışkanlıkları buna sebep olan en büyük faktördür.

Yola çıkmadan önce maddi anlamda sizin süreci tamamlamanıza yetecek kadar bir birikime sahip olmanız gerekecektir.

Aksi durumda mali sıkıntılar sebebiyle projeyi yarıda bırakmak zorunda kalabilir, zorlu bir sürece girebilirsiniz.

 

Mümkünse İkisini Bir Arada Götürün

İşiniz eğer sizin Girişimcilik Yoluna çıkmanıza engel değilse projeniz şekillenene ve kendi gelir modelini üretene kadar İş + Girişim seçeneğini kullanın.

Unutmayın ki her proje her zaman başarılı olmayabilir. Yâda başarılı her proje doğru gelir modeli ile para kazandıracak hale gelemeyebilir.

Bu sebeple elinizin altında her zaman bir B planı olması mantıklı olacaktır.