Kategoriler
Bilgi Bankası Bilgi ve Terim Sözlüğü Ekonomi Genel Hukuki Süreçler Manşet

Maaşını Alamayan Çalışanlar İçin İŞKUR Ücret Garanti Fonu Nedir? Nasıl Başvurulur

İşyerinden maaş alamayan çalışanlara İŞKUR üzerinden maaş ödemesi yapan Ücret Garanti Fonu Nedir? Hangi durumlarda başvuru yapılabilir? Başvuru işlemleri nasıl yapılır? gibi sorularını sizler için cevapladık.

İlk olarak Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme alabilmeniz için çalıştığınız firmada en az 1 Yıl çalışmış olmanız gerekmektedir.

Ayrıca yine bu fon kapsamında ödeme alabilmeniz için firmanızın aktif olarak çalışmıyor olması gerekmektedir.

 

Firmanın İflası veya Zor Durumda Olması Gerek

Ücret Garanti Fonu kapsamında maaş ödemelerini İŞKUR üzerinden alabilmeniz için;

 • İşverenin Konkordato İlan Etmiş Olması,
 • Aciz Vesikası Almış Olması
 • İşyerini Kapatmış Olması
 • İflas Etmiş Olması
 • İflas Erteleme Talep Etmiş Olması

Gibi süreçlerden birisinin yaşanmış olması gerekmektedir.

İşveren maaş ödemesi yapmıyor, ancak iflas erteleme veya iflas süreçlerini de başlatmıyor ise bu durumda süreci İş Mahkemesine götürmeniz gerekmektedir.

 

En Az 1 Yıl Çalışma Şartı Var

Ücret Garanti Fonu kapsamında İŞKUR üzerinden ödeme alabilmeniz için ilgili firmada firmanın ödeme güçlüğü çekmeye başladığı dönem itibari ile en az 1 Yıl çalışmış olmanız gerekiyor.

Firmada daha az süreli çalıştı iseniz bu durumda Ücret Garanti Fonu kapsamında ödeme alamıyorsunuz.

 

3 Maaşa Kadar Ödemeler Yapılıyor

Firma tarafından devlete bildirilen Bordro üzerinden alamadığınız maaşların 3 aya kadar olanı Devlet tarafından İŞKUR üzerinden ödenebiliyor.

Alamadığınız 10 maaş dahi olsa son 3 aylık maaşın ödemesi Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılıyor. Kalan aylar için yine İş Mahkemesine başvuru yapmanız gerek.

 

Birçok İŞKUR Birimi Habersiz

Ücret garanti Fonu kapsamında yapılan ödemeler çok az sayıda vatandaş tarafından bilindiği ve senede belki de 10 – 15 başvuru yapıldığı için İŞKUR Personellerinin de birçoğu konuya yabancı.

Bu sebeple de ilgili süreçle alakalı İl veya İlçe İŞKUR birimleri ile görüşürken süreci inatla takip etmeniz gerekebilir. Aksi durumda böyle bir ödememiz yok diyerek telefonu kapatabilirler.

 

Başvuru İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Ücret garanti Fonu kapsamında ödeme alabilmeniz için aşağıdaki evrak veya evraklar ile İŞKUR birimlerine gitmeniz gerekmektedir.

 

Firma Aciz Vesikası aldı ise;

 • Aciz Vesikası,
 • Alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı,
 • İşveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi

 

Firma İflas Kararı aldı ise;

 • Mahkemece verilen iflas kararı veya iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge,
 • iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

 

Firma İflas Erteleme Kararı Aldı İse;

 • İflas erteleme kararı veya ilanı,
 • Atanan kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,

 

Firma Konkordato ilan etti ise;

 • Mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya ilanı
 • Konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi

 

Başvurular Nasıl Yapılır?

Yukarıdaki evrakları hazırladıktan sonra en yakın İŞKUR Birimine başvuru yaparak dilekçenizi yazmanız ve başvuru yapmanız gerekecektir.

İşçi Alacak Belgesi sayfanın alt kısmında yer almaktadır.

 

Ücret Garanti Fonu Ödemelerini Kim Karşılıyor?

Aslında her personel aldığı maaşın karşılığında devlete birçok kalemde ödeme yapıyor. Bu kalemlerden birisi de Ücret Garanti Fonu bünyesinde toplanıyor.

Ücret Garanti Fonu, İşsizlik Sigorta Primi kapsamında işveren tarafından işçi adına devlete ödenen ücretin %1’lik kısmının bir araya toplanması ile oluşmaktadır.

 

Garanti Fonu Ödemeleri Ne Zaman Yapıyor?

Ücret Garanti Fonu kapsamında yapılacak ödemeler kuruma başvuru yapıldığı tarihi izleyen ayın sonuna kadar, İŞKUR tarafından başvuru sırasına göre yapılmaktadır.

Ödemeler firma tarafından sisteme işlenen Net Maaş üzerinden yapılmakta, eğer firma Prim Ödemesi gibi ek ödemeleri de Bordro üzerinden gösteriyorsa bu rakamlarda eklenerek hesaplanmaktadır.

Ödenecek tutar için belirlenen bir üst limit mevcuttur. Bu limit 2017 yılı için Aylık 13.333 TL olarak belirlenmiştir.

 

Çoğu Çalışan Bu Fondan Habersiz

2017 yılı Ekim ayı sonuna kadar Ücret Garanti Fonu üzerinden yapılan toplam ödeme 18 Milyon 752 bin TL seviyesinde.

İşyeri kapandığı için bir şekilde işsiz kalan birçok vatandaşın bu ödemeden habersiz olmasının yanında istenen evrakların zor toplanması, ve İŞKUR bünyesinde de bu işlem ile alakalı net bir bilgilendirme ve yönlendirmenin yapılamıyor olması sürecin daha zor ve insanlar tarafından daha az tercih ediliyor olmasına sebep olmaktadır.

 

İŞÇİ ALACAK BELGESİ

 

Alacaklı İşçinin

 

TC Kimlik No       :  

Adı Soyadı        :

Baba Adı                        :

SSK Sicil No     :

Doğum Yeri      :

Doğum Tarihi        :

İkametgahı/Tel No :

 

Borçlu İşverenin

 

Adı Soyadı/Unvanı      :

İşyeri Adresi/Tel No   :

İşyeri SSK Sicil No     :

İşyeri Vergi Dairesi     :

İşyeri Vergi No           :

Alacak takibinin hangi yolla yapıldığı  :

q       Aciz vesikası alınması

q       Konkordato ilanı

q       İflas

q       İflasın ertelenmesi

 

 

AYLAR İTİBARİYLE TEMEL ÜCRET ALACAKLARI

……………….. YILI

OCAK         :

ŞUBAT       :

MART         :

NİSAN        :

MAYIS       :

HAZİRAN  :

TEMMUZ   :

AĞUSTOS  :

EYLÜL       :

EKİM          :

KASIM       :

ARALIK     :

 

İŞÇİ :

 

İMZA

ONAYLAYANIN

ADI SOYADI/ÜNVANI:

 

ONAY TARİHİ:

ADRESİ

 

 

İMZA

MÜHÜR

 

Ücret Garanti Fonu Yönetmeliği

 • MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesi halinde fondan yapılacak ödemeler ile Ücret Garanti Fonunun oluşumu ve uygulanması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektir.
 • MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik hükümleri 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamına giren sigortalılar hakkında uygulanır.
 • MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4447 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
 • MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
  • Fon: Ücret Garanti Fonunu, 4447 sayılı Kanuna göre sigortalı sayılan kişileri hizmet akdine tabi olarak çalıştıran işverenin; konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası, iflasın ertelenmesi nedenleri ile işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü hallerde geçerli olmak üzere, işçilerin iş ilişkisinden kaynaklanan üç aylık ödenmeyen ücret alacaklarını karşılamak amacı ile İşsizlik Sigortası Fonu kapsamında oluşturulmuş olan Fonu,
  • İşçi Alacak Belgesi: İşçinin ücret alacağını aylar itibariyle gösteren belgeyi,
  • Kurum: Türkiye İş Kurumunu,
  • Kurum Birimi: Türkiye İş Kurumunun il ve ilçelerde kurulu birimlerini,
  • Ödeme Güçlüğüne Düşme Tarihi: İflas, iflasın ertelenmesi ve konkordato kararının verildiği tarihi veya aciz vesikası alınması durumunda belge tarihini Temel Ücret: İşçinin 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 80 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (1) numaralı alt bendi gereğince sigorta primine esas tutulan kazancı üzerinden hesaplanan net ücreti,
  • Ücret Alacağı: İşçinin, iş ilişkisinden kaynaklanan ve işverenin konkordato ilan etmesi, işveren için aciz vesikası alınması, iflası veya iflasın ertelenmesi nedenleri ile ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki ödenmeyen en fazla üç aylık temel ücrete ilişkin alacakları,
  • Yönetim Kurulu: Türkiye İş Kurumu Yönetim Kurulunu ifade eder.

 

Fonun Yönetimi, Gelirleri ve Giderleri

 • MADDE 5 – (1) 4447 sayılı Kanunun Ek 1 inci maddesinde öngörülen ödemelerde bulunmak üzere kurulan Fon, Yönetim Kurulunun kararları çerçevesinde yönetilir.
 • MADDE 6 – (1) Fonun gelirleri; işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin işveren payının yıllık toplamının yüzde biri ile bu primlerin değerlendirilmesinden elde edilen kazançlardan oluşur. Fon, İşsizlik Sigortası Fonu içerisinde farklı bir hesapta takip edilir ve İşsizlik Sigortası Fonunun aylık getirisi oranında nemalandırılır. Fon, 1/9/2004 tarihli ve 25570 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İşsizlik Sigortası Fonu Kaynaklarının Değerlendirilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik çerçevesinde İşsizlik Sigortası Fonu içerisinde değerlendirilir.
 • MADDE 7 – (1) Fonun giderleri, ücret alacağı ve bu alacağın ödenebilmesine yönelik Yönetim Kurulu kararı ile yapılan diğer harcamalardan oluşur.

 

Başvuru ve Ödemeye İlişkin Usul ve Esaslar

 • MADDE 8 – (1) Kurum tarafından ücret alacağının ödenebilmesi için iş sözleşmesinin devam edip edilmediğine bakılmaksızın,
  • İşveren hakkında aciz vesikası alınması durumunda, icra dairesinden alınan aciz vesikası veya 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanununun 105 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca alınacak hacze kabil mal bulunmadığına ilişkin haciz tutanağı ve işveren tarafından düzenlenen işçi alacak belgesi,
  • İşverenin iflası durumunda, mahkemece verilen iflas kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflas kararının ilan edildiğini gösteren belge ve iflas dairesi veya iflas idaresi tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,
  • İşverenin iflasının ertelenmesi durumunda, mahkemece verilen iflasın ertelenmesi kararı veya İcra ve İflas Kanununun 166 ncı maddesi uyarınca iflasın ertelenmesinin ilan edildiğini gösteren belge ve kayyım tarafından onaylanan işçi alacak belgesi,
  • İşveren hakkında konkordato ilan edilmesi durumunda, mahkemece verilen konkordato mühlet kararı veya İcra ve İflas Kanununun 288 inci maddesi uyarınca konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve konkordato komiseri veya konkordato tasfiye memuru tarafından onaylanan işçi alacak belgesi ile birlikte işçinin Kurum birimine başvurması gerekir.

 

Ödemeye ilişkin usul ve esaslar

 • MADDE 9 – (1) Ek-1’de yer alan İşçi Alacak Belgesi işverenin ödeme güçlüğüne düştüğü tarihten önceki ücret alacaklarına ilişkin olmalıdır.
  • İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde çalışmış olması gerekir.
  • Günlük ücret alacağı 5510 sayılı Kanunun 82 nci maddesi uyarınca belirlenen günlük kazanç üst sınırını aşamaz.
  • Ücret alacağı, işçinin Kuruma başvuru tarihini izleyen ayın sonuna kadar ödenir.
  • Bu kapsamda yapılacak ödemeler, Fon kaynaklarıyla sınırlıdır. Ödemeler, Kuruma başvuru sırasına göre yapılır.

 

Ödemelerin bildirilmesi

 • MADDE 10 – (1) Ücret alacağının Fondan ödenmesi halinde; aciz vesikası alınmasında işverene ve icra dairesine, konkordato ilanında konkordato komiserine veya konkordato tasfiye memuruna, iflasta iflas idaresine veya iflas masasına, iflasın ertelenmesinde kayyıma ve tüm ödemelerde işverenin bağlı olduğu vergi dairesine yazılı olarak bildirilir.

 

Yürürlük – Yürütme

 • MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik 26/5/2008 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
 • MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür.